W szkołach czy placówkach oświatowych może zostać powołana rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów lub wychowanków w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki oświatowej, i możne np. gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Czy rada rodziców ma obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatkowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) opodatkowaniu CIT podlegają dochody osób prawnych oraz spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub miejsce zarządu w innym państwie.

Zdaniem Tomasza Dereszewskiego, specjalisty ds. podatków w kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, podstawową kwestią powinno być ustalenie, czy radę rodziców można zakwalifikować jako jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada rodziców jest organem reprezentującym interes rodziców, uczniów danej szkoły, z uprawnieniami do występowania z wnioskami i opiniami do dyrektora placówki oświatowej i innych organów szkoły, w zakresie spraw szkoły.

– Zgodnie z tym należy przyjąć, że rada rodziców to wewnętrzny organ szkoły o charakterze opiniodawczym oraz wnioskodawczym, który nie może sam występować jako podmiot w obrocie prawnym – wyjaśnia ekspert.

W związku z tym nie można uznać rady rodziców za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym nie ma ona obowiązków składania zeznań CIT.

Ważne!

Roczną deklarację CIT mają obowiązek składać osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej