W tym roku zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do której wniesiemy aportem maszyny produkcyjne.

– Czy musimy kontynuował amortyzację wartości początkowej tej maszyny, gdy była ona uprzednio amortyzowana – pyta pan Zbigniew z Chodzieży.

Wprowadzone od 1 stycznia 2011 r. zmiany doprecyzowują sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej.

Jak wskazuje Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, zgodnie z dodanym do art. 16g ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT oraz odpowiednio zmienionym art. 22g ust. 4 ustawy o PIT od nowego roku obowiązują nowe zasady amortyzacji wnoszonych wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek osobowych.

W przypadku przedmiotu amortyzowanego uprzednio u wspólnika wnoszącego wkład wartość początkowa w spółce osobowej ustalana będzie w wysokości równej wartości początkowej wskazanej w księgach wspólnika wnoszącego wkład, z uwzględnieniem dokonanych przez niego uprzednio odpisów amortyzacyjnych, tj. na podstawie zasady kontynuacji amortyzacji.

W przypadku przedmiotu wkładu niebędącego uprzednio środkiem trwałym, zaliczonym do środków trwałych dopiero przez spółkę osobową, wartość początkowa powinna odpowiadać wysokości wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów tego wspólnika.

Natomiast w przypadku gdy nie będzie możliwe ustalenie ceny nabycia lub wytworzenia przedmiotu wkładu przez osobę fizyczną wnoszącą ten wkład, a nieprowadzącą działalności gospodarczej, określenie wartości początkowej w spółce osobowej następować będzie w oparciu o wartość rynkową z dnia wniesienia wkładu.

Ważne!

Od 2011 roku usunięta została korzystna dla podatników zasada, iż wnoszący wkład do spółki nie był zobowiązany do stosowania zasad kontynuacji wyceny składników majątkowych