Klub sportowy może być prowadzony w formie spółki prawa handlowego (sportowa spółka akcyjna) lub stowarzyszenia kultury fizycznej. Forma prawna, w jakiej działa klub, ma znaczenie dla stosowania odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody podatników, których statutowym celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Jak wyjaśnia Leszek Białoń, doradca podatkowy, dyrektor w KPMG, zwolnienie to nie odnosi się do podmiotów prowadzonych w formie spółki prawa handlowego. Przepis będzie więc dotyczył wyłącznie dochodów klubów sportowych działających np. w formie stowarzyszenia. To wyłączenie określa art. 17 ust. 1c ustawy o CIT.

– Aby dochód podlegał zwolnieniu, zarządca klubu musi przeznaczyć i wydać dochód (niezależnie od terminu) na realizację zadań z zakresu swojej statutowej działalności sportowej – tłumaczy ekspert.

Ten warunek będą spełniały wydatki na organizacje imprez sportowych (w tym koszty ochrony, zapewnienia zaplecza sanitarnego), zakup sprzętu sportowego. Takiego warunku nie będą spełniały wydatki na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (np. PFRON), odsetki od kredytów czy wydatki klubu sportowego związane z innym typem działalności niż sportowa (np. wynajem hali lub stadionu na koncerty i zebrania).

W przypadku klubów prowadzących działalność zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej (w tym w formie sportowych spółek akcyjnych), zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT. Przepis ten przewiduje, że, po pierwsze, dochody zwolnione z opodatkowania muszą zostać przeznaczone i wydatkowane (w ciągu dwu lat) na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (w poszczególnych kategoriach wiekowych – do 23 roku życia). Po drugie, wydatki te nie mogą zostać zaliczone przez klub sportowy do kosztów uzyskania przychodów.

– Szkolenie to wydatki na prowadzenie sekcji bądź całego klubu, zakup sprzętu, zatrudnienie trenerów, wyjazdy szkoleniowe. Współzawodnictwo sportowe to wszelkiego rodzaju zawody, turnieje czy mecze. Wydatki na ten cel będą więc zawierać w sobie wszelkie koszty organizacji tych wydarzeń – dodaje Leszek Białoń.

Istotne jest to, że zwolnieniu podlegać będzie każdy dochód osiągany przez klub sportowy niezależnie od źródła jego pochodzenia. Mogą to być więc środki zarówno z darowizn na rzecz klubu, sprzedaży biletów lub praw do transmisji telewizyjnych lub radiowych, wygrane w turniejach, a także dochody z transferów zawodników.

6 tys. – liczba istniejących klubów sportowych