Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych w imieniu przedsiębiorcy. Przepisy kodeksu cywilnego określają, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie każdej z nich.

Jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Czy w przypadku ustanowienia kilku stosunków prokury wielu osobom (np. w przedsiębiorstwach posiadających kilka oddziałów) jedną czynnością prawną należy dokonać opłat od każdego prokurenta?

Zdaniem Tomasza Dereszewskiego, eksperta w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego prokurę od każdego stosunku prokury. Opłata ta wynosi 17 zł.

– Jeżeli jedną czynnością prawną zostanie ustanowionych kilku prokurentów, to opłacie skarbowej podlegać będzie każdy stosunek prokury z osobna, gdy zostanie złożony dokument powierzający udzielenie prokury i sprawa jest z zakresu administracji publicznej lub postępowania sądowego – dodaje.

Oznacza to, że od każdego prokurenta, który reprezentuje przedsiębiorcę przed organami administracji publicznej lub przed sądem, należy wnieść opłatę skarbową.