Podatnik zapytał ministra finansów w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej (interpretacja indywidualna) o wykładnię przepisów dyrektywy VAT, gdyż jego zdaniem odpowiednie regulacje nie zostały prawidłowo zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę na poziomie przepisów krajowych. Organ podatkowy odmówił jednak wydania interpretacji, twierdząc, że nie jest on uprawniony do wykładni przepisów wspólnotowych w tym trybie.

Według Michała Borowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, dyrektywa VAT uchwalona przez właściwe organy Unii Europejskiej stanowi źródło prawa w rozumieniu Konstytucji RP. Oznacza to, że w sytuacji, gdy dyrektywa dotyczy kwestii podatkowych, jej normy stanowią przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Takie stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– W przypadku braku implementacji postanowień dyrektywy lub dokonania implementacji w sposób wadliwy, jej przepisy (o ile są wystarczająco jasne i bezwarunkowe) należy stosować bezpośrednio. Takie podejście wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE. Potwierdził to też Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym w ostatnim czasie wyroku (sygn. akt I FSK 61/09) – wyjaśnia Michał Borowski.

Ekspert dodaje, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r. – prawo stanowione przez tę organizację jest również częścią krajowego porządku prawnego. Dlatego też organy administracji państwowej nie powinny uchylać się od stosowania i wykładni tych przepisów – w szczególności w kontekście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, który wielokrotnie podkreślał, że obowiązek stosowania i właściwej wykładni przepisów wspólnotowych dotyczy wszystkich organów państw członkowskich (m.in. orzeczenie C-8/81 Ursula Becker oraz C-103/88 Fratelli Constanzo SpA). Oznacza to – jak podkreśla Michał Borowski – że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek podatnika, jest zobowiązany wydać pisemną interpretację w zakresie przepisów dyrektywy oraz ich implementacji do krajowych aktów prawnych.

3 miesiące ma minister finansów na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

40 zł wynosi opłata od wniosku za wydanie interpretacji podatkowej