Przedsiębiorcy posiadający środki transportu starają się obniżyć koszty działalności, rejestrując samochody tam, gdzie obowiązują niskie stawki podatku od środków transportowych oraz niskie stawki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Wystarczy znaleźć osobę, np. z rodziny, która stanie się współwłaścicielem samochodu, i zarejestrować go w gminie lub mieście, w którym mieszka współwłaściciel. Niektórzy starają się też obejść przepisy, nie podając prawdziwego miejsca zamieszkania.

W praktyce zdarza się, że podatnik w kolejnych latach rejestruje samochody w różnych miastach. Samorządowe organy podatkowe nie mają wielu możliwości kontroli w takiej sytuacji. Co więcej, nie zależy im na odstraszaniu podatników, ponieważ jest to dodatkowy dochód.

Niskie stawki

Chęć obniżenia kosztów działalności nie musi jednak oznaczać ucieczki z dużego miasta.

Przykładowo niskie stawki obowiązują w Gdańsku i Warszawie. Jest to odpowiedź miast na ucieczkę właścicieli środków transportowych do innych miejscowości. Na takich ucieczkach firm miasta tracą podwójnie. Nie tylko uciekają im wpływy z podatku od środków transportowych, ale również wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym.

Obejście prawa

Dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku potwierdza, że istnieje zjawisko rejestrowania samochodów ciężarowych w miastach, w których są niskie stawki podatku. Barbara Jabłokow, starszy konsultant w kancelarii Paczuski & Taudul, zwraca jednak uwagę, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) jednoznacznie wskazał, że organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest organ, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika (właściciela pojazdu), a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.