Czy koszt podróży i diety trzeba sumować

Jeden z radnych odbył podróż służbową, której koszt łącznie z wypłaconą dietą przekroczył 2280 zł. Czy zwrócone środki należy dla zwolnienia z PIT zsumować?

Czy zwroty za telefon są zwolnione z PIT

Radni, pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu gminy, korzystają z artykułów biurowych oraz przeprowadzają rozmowy telefoniczne związane z zagadnieniami sprawowanej przez siebie funkcji. Czy koszt zużycia przez radnego artykułów biurowych i możliwość korzystania z telefonów są zwolnione z podatku?

Czy wartość szkolenia to przychód radnego

Radny zamierza wziąć udział w szkoleniu, którego koszty w całości pokrywać będzie urząd miejski. Czy koszt szkolenia radnego należy uznać za jego przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy sołtys skorzysta ze zwolnienia

Rada Gminy ustanowiła sołtysów poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy inkasentami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Wynagrodzenie za inkaso tych podatków określono w wysokości 3 proc. kwot pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy urzędu gminy. Dodatkowo sołtysom przyznano też diety określone kwotowo w wysokości uzależnionej od wielkości sołectwa z tytułu m.in. uczestnictwa w sesjach rady gminy. Czy wynagrodzenie sołtysów przyznane w formie diet jest wolne od podatku?

Czy są określone obowiązki obywatelskie

Podatnik zastanawia się nad kandydowaniem na radnego w najbliższych wyborach. Dowiedział się bowiem, że otrzymywane kwoty za pełnienie obowiązków obywatelskich są zwolnione z podatku. Czy zakres tych obowiązków jest określony?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich rozliczeń dokonują osoby pełniące obowiązki obywatelskie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.