Zmiany tekstu konwencji dotyczą art. 2 (podatki, których dotyczy konwencja), art. 10 (dywidendy), art. 11 (odsetki), art. 12 (należności licencyjne), art. 13 (zyski kapitałowe), art. 15 (praca najemna), art. 23 (postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania), art. 25 (procedura wzajemnego porozumiewania się) oraz dodania nowego art. 25a (wymiana informacji). Wydaje się, że najważniejsza modyfikacja dotyczy wprowadzenia jednolitej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od dywidend – 15 proc. – w miejsce obecnej zasady 5/15 proc. oraz zwolnienia dywidend od opodatkowania w przypadku, gdy otrzymuje je spółka kapitałowa posiadająca pakiet co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) przez nieprzerwany okres 24 miesięcy.

Zmiany protokołu z 1991 roku dotyczą rozumienia art. 11 i art. 12 konwencji – w zakresie definicji spółek powiązanych, a także art. 12 – w zakresie ewentualnego obniżenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od należności licencyjnych w przypadku zawarcia korzystniejszej niż konwencja ze Szwajcarią umowy podatkowej z państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dalsze zmiany protokołu dotyczą interpretacji zakresu stosowania art. 18 (emerytury i renty) i art. 19 konwencji (funkcje publiczne) oraz nowego art. 25a (wymiana informacji). Protokół nie został jeszcze ratyfikowany i nie wszedł w życie. Jego postanowienia będą miały zastosowanie do podatków należnych za rok podatkowy bezpośrednio następujący po roku, w którym wejdzie on w życie, czyli najwcześniej do podatków należnych za 2011 rok.