CIT-8 to roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązek jego złożenia mają osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, tzw. podatkowe grupy kapitałowe. Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają w Polsce.

Miejscem składania CIT-8 jest urząd skarbowy właściwy dla podatnika. I tak w przypadku spółek lub organizacji organem właściwym jest urząd skarbowy określony według siedziby spółki, jaka została podana w umowie spółki lub statucie danej organizacji. W przypadku grup kapitałowych jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę spółki reprezentującej tę grupę. Z kolei podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, ale niemający tu swojej siedziby, składają roczne zeznanie do organu podatkowego właściwego dla opodatkowania podmiotów zagranicznych.

Celem złożenia CIT-8 jest rozliczenie podatku dochodowego. Podatnicy przez cały rok wpłacają fiskusowi zaliczki, jednak ostatecznego rozliczenia dokonują właśnie w CIT-8. Ponadto do rocznego zeznania należy dołączyć informacje o dochodach zwolnionych z podatku oraz o innych odliczeniach, z których podatnik korzysta.

Do 31 marca podatnicy muszą także wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).