MF tłumaczy, że planowana nowelizacja ma dostosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prawa wspólnotowego. Ponadto ma na celu doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi.

Zgodnie z obecnymi przepisami z CIT zwolnione są polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne działające na podstawie polskiego prawa (ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Zwolnienia nie obejmują dochodów funduszy utworzonych w oparciu o przepisy innych państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskiwanych w Polsce z dywidend lub odsetek.

Zdaniem Komisji Europejskiej, polskie przepisy w sposób nierówny traktują fundusze polskie i zagraniczne, tym samym naruszają unijną zasadę swobody przepływu kapitału.

"Aby usunąć wskazane przez Komisję Europejską naruszenie i zrównać w prawach podatkowych polskie i zagraniczne fundusze, nie pozbawiając polskich podatników praw nabytych, należy dokonać rozszerzenia zakresu zwolnień podmiotowych na odpowiednie fundusze inwestycyjne i emerytalne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innych krajach UE lub EOG" - napisano w założeniach do projektu.