JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Członek spółdzielni ma prawo do garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Przepisy o spółdzielczości mieszkaniowej stanowią o opłatach eksploatacyjnych pobieranych przez spół- dzielnię na utrzymywanie posiadanych lokali. Czynności na rzecz członków, którym przysługuje prawo do garażu czy miejsca postojowego, podlegają opodatkowaniu stawką zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy podlegają opodatkowaniu VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowy garaży lub miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym będące elementem składowym opłaty eksploatacyjnej związanej z użytkowaniem przez członków tych lokali niemieszkalnych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z par. 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.) wynika, że zwolnione są od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z powołanych przepisów wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług odnosi się do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych, a także osób niebędących członkami spółdzielni. Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, a w przypadku członka spółdzielni może przysługiwać mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienione w prawie podatku od towarów i usług oraz par. 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra finansów wyraźnie wskazują na właścicieli lokali mieszkalnych, członków spółdzielni i osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego.

Jednocześnie lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Zarówno garaże zwane pomieszczeniami przynależnymi, mimo że stanowią część składową lokalu mieszkalnego, jak również lokale użytkowe, nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Zatem zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie czynności (za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) wykonywanych na rzecz tych osób, związanych z lokalami mieszkalnymi.

W konsekwencji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowy garaży lub miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym, będące elementem składowym opłaty eksploatacyjnej, wnoszone przez członków spółdzielni z tytułu użytkowania wskazanych lokali niemieszkalnych, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22 proc. stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-353/09-2/AS)