Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozwiązanie problemu związanego z opodatkowaniem VAT wynagrodzenia syndyków. Rzecznik otrzymał odpowiedź od ministra sprawiedliwości, w której minister odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 50/05). Minister sprawiedliwości wskazał, że już w tym wyroku sąd zasygnalizował potrzebę podjęcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania VAT do kosztów sądowych należności biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym.

W Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto więc prace nad opracowaniem projektu nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzającej regulację, która będzie stanowiła podstawę prawną do uwzględniania kwot VAT w wynagrodzeniu przyznawanym syndykom przez sąd w postępowaniu upadłościowym.

Obecnie trwają konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Finansów mające na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących objęcia projektowaną regulacją również innych osób pełniących funkcje w postępowaniu upadłościowym, tzn. nadzorców sądowych, zarządców i ich zastępców.

Projekt ustawy został zgłoszony do planu prac rządu na II półrocze 2009 r.