Ministerstwo Finansów jest przeciw.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, osoba prowadząca działalność gospodarczą może zatrudnić w swojej firmie małżonka, ale wypłaconego mu wynagrodzenia nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Według autorów projektu, nie ma "racjonalnych" podstaw do wykluczenia z kosztów zapłaty za pracę współmałżonka. Ich zdaniem, obecne regulacje dyskryminują rodzinę i stanowią zaporę dla powstawania firm rodzinnych. Tymczasem senatorowie uważają, że firmy te mają największą wydajność i są najmniej podatne na kryzysy ekonomiczne.

"Faktycznie i tak z reguły żona pracuje w firmie męża, tyle że gratis, bo zawarcie z nią umowy o pracę nie ma sensu, skoro kosztów wynagrodzenia nie można zaliczyć do wydatków, które pomniejszają dochód. W istocie stanowi to jeszcze dyskryminacje kobiet" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Senatorowie są zdania, że proponowana przez nich zmiana zlikwiduje wspomniane wyżej dyskryminacje, spowoduje zmniejszenie bezrobocia, a zarazem zagwarantuje własne środki utrzymania małżonkowi i w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe. "W dobie obecnego kryzysu może być cząstkowym remedium, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego" - napisali. Nie podali jednak skutków budżetowych ewentualnego przyjęcia zmiany.

Ich propozycje negatywnie ocenia Ministerstwo Finansów. Resort zwraca uwagę, że zaliczenie do kosztów podatkowych wynagrodzenia małżonka powodowałoby, że kwota ta z jednej strony pomniejszałaby przychód osoby prowadzącej działalność, a z drugiej strony stanowiłaby przychód małżonka tej osoby ze stosunku pracy lub osobiście wykonywanej działalności. Od przychodu tego trzeba byłoby obliczyć koszty uzyskania w formie zryczałtowanej.

"Oznacza to, że pewna kwota byłaby w istocie dwa razy traktowana jako koszt uzyskania przychodu, co obniżałoby wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych" - pisze MF w przesłanej dziennikarzom opinii.

Resort zwraca uwagę, że dodatkowym argumentem przeciw proponowanym rozwiązaniom jest przewidziana w ustawie o PIT możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków oraz zasady odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, a drugi "współpracuje" przy jej prowadzeniu.