Eksperci i w przeważającej części sądy administracyjne kwestię finansowania spółki poprzez emisję własnych papierów wartościowych interpretują korzystnie dla podatników.

Według organów podatkowych wszelkie wydatki związane z taką emisją powiązane są bezpośrednio z odpowiadającymi im przychodami w postaci podwyższenia lub utworzenia kapitału zakładowego, które to przychody nie podlegają opodatkowaniu.

– W konsekwencji odmawiają podatnikom zaliczenia wydatków związanych z emisją akcji do kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo Finansów pozostaje nieprzejednane, ale to stanowisko nie znajduje uzasadnienia – stwierdza Łukasz Postrzech, starszy konsultant w Accreo Taxand.

Podstawowym celem każdej emisji akcji jest zgromadzenie przez przedsiębiorstwo emitujące papiery wartościowe jak największego kapitału. Wydatki związane z tą operacją odpowiadać będą potencjalnym przychodom uzyskiwanym z bieżącej działalności. Zawężenie relacji tych wydatków wyłącznie do czynności podwyższenia kapitału, która jest jedynie czynnością o charakterze technicznym, wydaje się nieuprawnione.

W wielu wyrokach sądy administracyjne przyjmowały korzystne dla podatników stanowisko. Jak tłumaczy Łukasz Postrzech uznawały, że większość wydatków związanych z emisją akcji stanowi ogólny koszt działalności i jeżeli nie są one wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), to nie ma przeciwwskazań do uwzględniania ich dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Jednak linia orzecznicza nie jest w pełni jednolita, a składy orzekające przyjmowały stanowisko zgodne z poglądem organów podatkowych.