Pod adresem http://g.infor.pl/gp/insert_gt/ znajduje się plik z archiwum systemu InsERT GT zawierający rozwiązanie zadania oraz 45-dniową wersję systemu InsERT GT.

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej

Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni ZOŚKA, deklaracji dla podatku od towarów i usług, ewidencji operacji gospodarczych z lutego 2009 r. i analizę rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008 oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu.

2. Założenia do wykonania projektu

● Dane identyfikacyjne jednostki gospodarczej – Załącznik 1

Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o.

50-307 Wrocław, ul. Trzebnicka 9, województwo dolnośląskie

NIP: 895-17-63-204, REGON: 932829027

Nr konta firmowego: 56 1500 1067 1210 6005 4516 0000

Urząd Skarbowy Wrocław – Psie Pole, ul. Trzebnicka 4, 50-307 Wrocław

Prezes (szef) Edward Kowal

● Dane identyfikacyjne odbiorcy – Załącznik 2

Zakład Usługowy ROL sp. z o.o.

50-300 Wrocław, ul. Obornicka 32, województwo dolnośląskie.

NIP: 899-10-06-998, REGON: 930409692.

Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT i towarów z magazynu jest Jolanta Mewa.

● Dane identyfikacyjne dostawcy – Załącznik 5

Zakład Produkcyjny IMPEX sp. z o.o.

ul. Piastowska 14, 50-400 Wrocław.

Nr konta: 51 1930 1073 3211 0241 8432 0001.

NIP: 899-26-04-750.

● Ewidencja prowadzona jest na kontach księgi głównej i pomocniczych prowadzonych do kont: Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.

● Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych wykazane w Załączniku 3 (przepisać).

● Stany wybranych kont księgi głównej na dzień 01.02.09 r. wynoszą:

131 Rachunek bieżący 100 000 zł

801 Kapitał zakładowy 100 000 zł

● Sporządzając kalkulację ceny hurtowej towarów jednostka stosuje narzut w wysokości 40% ceny zakupu netto (ceny kartotekowej).

● Towary przyjmowane są do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu.

● Sprzedaż towarów w hurtowni opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.

● Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem miesiąca i roku np. 1/02/2009 (nr/m-c/rok).

● Osobą upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Ewa Zych.

● Rentowność netto zasobów majątkowych spółki powinna wynosić co najmniej 30%.

● Dane potrzebne do sporządzenia analizy rentowności netto zasobów majątkowych z bilansów zamknięcia sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 i 2008 r. w hurtowni ZOŚKA wykazane w Załączniku 7.

● Wykaz wskaźników do analizy ekonomicznej wykazany w Załączniku 8.

3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni ZOŚKA i deklaracji dla podatku od towarów i usług z lutego 2009 r.

● Załażenie kartotek kontrahentów.

● Założenie kartotek towarów i sporządzenie kalkulacji cen sprzedaży towarów.

● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego Pz – przyjęcie z zewnątrz.

● Sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu dotyczącego uregulowania zobowiązania wobec Z. P. IMPEX do Faktury VAT 48/02/09.

● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie faktury VAT sprzedaży dla Z. U. ROL.

● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego Wz – wydanie na zewnątrz.

● Wycena, sporządzenie i wystawienie Korekty faktury VAT dla Z. P. ROL.

● Wprowadzenie danych z faktur VAT do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.

● Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7.

4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych oraz wykaz operacji gospodarczych ujętych w tabeli dekretacji z lutego 2009 r.

● Uporządkowanie dowodów księgowych pod względem chronologicznym.

● Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym rachunkowym.

● Wprowadzenie stanów początkowych kont do bilansu otwarcia i podłączenie kartotek kontrahentów do kont rozrachunkowych 201 i 202.

● Sformułowanie treści operacji gospodarczych.

● Dekretacja dowodów księgowych.

● Ewidencja operacji gospodarczych w programie Rewizor GT na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

● Wydrukowanie zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgowań.

5. Wykaz prac związanych z analizą rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008:

● Dobór odpowiedniego wskaźnika potrzebnego do przeprowadzenia analizy rentowności netto zasobów majątkowych.

● Obliczenie wielkości wskaźników rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008.

● Interpretacja obliczonych wielkości wskaźników rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008

● Ocena rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008.

6. Sporządzone i wydrukowane w programie Subiekt GT dokumenty dotyczące operacji gospodarczych z lutego 2009 r.

7. Sporządzona w programie Rewizor GT ewidencja operacji gospodarczych z lutego 2009 oraz wydruk zestawienia obrotów i sald i dziennika księgowań

8. Sporządzona i wydrukowana w programie Rewizor GT deklaracja dla podatku od towarów i usług za luty 2009 r.

9. Sporządzona analiza rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008

Interpretacja wskaźnika: W roku 2008 rentowność wynosiła 31%, co oznacza, że 1 złotówka zaangażowanych aktywów dostarcza 31 groszy zysku.

Wnioski z analizy: wskaźnik rentowności netto aktywów określa zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów. Informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym efektywniejsze wykorzystanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.

W roku 2008 rentowność była wyższa w stosunku do roku 2007 o 3% i przewyższała rentowność planowaną o 1%. Sytuacja ta świadczy o poprawie zdolności aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku.