Czy 30 kwietnia to ostatni dzień na PIT

Podatnik od pół roku przebywa za granicą. Wróci do Polski dopiero w czerwcu. Musi złożyć w Polsce PIT za 2008 rok. Czy 30 kwietnia to ostatni dzień na złożenie rocznej deklaracji podatkowej?

Tak

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli podatnik przebywa za granicą, może wysłać zeznanie do Polski z zagranicy. Może też skorzystać z drogi elektronicznej lub złożenia PIT za pośrednictwem polskiego konsulatu za granicą.

Trzeba tylko pamiętać, wysyłając PIT z za- granicy, że datą złożenia zeznania w Polsce jest jego wpływ do urzędu skarbowego, a nie data stempla pocztowego. Drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego można złożyć tylko PIT-37. Natomiast składając PIT w konsulacie, trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty za przekazanie dokumentów do kraju. Opłata ta wynosi ok. 20 euro. Jednak są to opłaty ustalane indywidualnie.

Podstawa prawna

● Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy jest końcowa data na zapłatę podatku
- Czy można odroczyć termin zapłaty
- Czy pierwotny termin może być przywrócony
- Czy wiadomo, kiedy termin jest zachowany
- Czy termin 30 kwietnia można przywrócić
- Czy można się wspólnie rozliczyć w korekcie
- Czy samotny rodzic musi rozliczyć się terminowo
- Czy po rozliczeniu przez płatnika złożyć PIT

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.