W sumie deklaracji PIT-37 drogą elektroniczną złożono 48 092. Resort przypomina podatnikom, którzy chcą rozliczyć się elektronicznie, aby zwrócili uwagę na kilka spraw.

Po pierwsze, poprawnie wypełnioną deklarację PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego można wysłać tylko raz. Próba wysłania kolejnego zeznania rocznego na ten sam NIP zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje tzw. statusu dokumentu 411 lub 414.

Otrzymanie statusu dokumentu 411 oznacza, że w systemie jest już deklaracja o takim samym numerze NIP. Resort poinformował, że w przypadku konieczności przesłania kolejnej wersji zeznania (korekty), można to uczynić jedynie w wersji papierowej lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Z kolei otrzymanie statusu dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych, oznacza, że prawdopodobnie urząd skarbowy, do którego zostało wysłane zeznanie, nie posiada danych identyfikacyjnych podatnika (lub są one nieaktualne), popełniono błąd we wpisywanych danych bądź podano niewłaściwe dane autoryzujące.

W tym ostatnim przypadku błąd może polegać na wpisaniu zaokrąglonej kwoty przychodu za poprzedni rok (a nie pełnej), sumy przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika), oddzielenia części całkowitej od dziesiętnej za pomocą przecinka zamiast kropki (nie należy używać kropki z klawiatury numerycznej).

MF wskazało, że jeżeli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym i wyjaśnić niezgodności.

Wypełniając daty należy zwracać uwagę na właściwy format DD-MM- RRRR (dwie cyfry określające dzień, kreska, dwie cyfry określające miesiąc, kreska, cztery cyfry określające rok). Przykład prawidłowo wypełnionej daty to: 31-01-1975. Niezastosowanie się do powyższej wskazówki może skutkować odebraniem z systemu e- Deklaracje komunikatu 401 lub 412.

MF przypomniało, by przy wypełnianiu elektronicznego PIT-a należy zwracać uwagę na nazwę gminy. Mieszkańcy miast na prawach powiatu np. Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław itp. muszą wybrać najpierw właściwy powiat z listy powiatów opisany jako M.<miasto> np. M.GDAŃSK. Wówczas na liście gmin pojawi się właściwa gmina, np. M.GDAŃSK.

Powiaty, np. gdański, krakowski, lubelski, wrocławski są powiatami zawierającymi tylko gminy miejskie i wiejskie, bez miast na prawach powiatu.

Załączniki, które można dołączyć do zeznania PIT-37, tj. PIT/O, PIT/D lub PIT-2K, są dołączane automatycznie po wpisaniu liczby 1 do odpowiednich pól.

MF radzi, by przed przystąpieniem do wypełniania swojego zeznania rocznego, zapoznać się z dokumentacją użytkownika, którą można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=instrukcje

oraz zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (www.e- deklaracje.gov.pl/index.php?page=faq)