Instytucje finansowe mogą umarzać wartość udzielonego kredytu w związku ze zdarzeniami losowymi i brakiem perspektyw ze strony banku na ściągnięcie wierzytelności od kredytobiorcy. Taka czynność nie jest jednak obojętna podatkowo.

Wartość umorzonego kredytu, w tym przede wszystkim należności głównej, jest przychodem dla pożyczkobiorcy. Kwalifikacja podatkowa tak powstałego przychodu jest uzależniona od tego, czy kredyt dla osoby fizycznej został zaciągnięty na cele prywatne, czy też na potrzeby działalności gospodarczej.

Iwona Węgrzyn, doradca podatkowy w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Węgrzyn, Ferensztajn, Jarosz, Kędzior, Płaneta, wyjaśnia, że zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – jeżeli kredytobiorca, korzystający z umorzenia, zaciągnął kredyt na cele prywatne, przychód z tytułu umorzonego kredytu powinno się traktować jako przychód z innych źródeł.

W związku z umorzoną należnością bank sporządza dla kredytobiorcy imienną informację PIT- -8C, którą powinien wysłać do końca lutego.

Należy zaznaczyć, że bank nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

– Obowiązek obliczenia i wpłaty podatku spoczywa na podatniku, który dokonuje tego w zeznaniu rocznym na podstawie informacji otrzymanej od banku o wysokości przychodu. W praktyce będzie to kwota równa wartości umorzonej kredytu – dodaje Iwona Węgrzyn.

Z kolei w przypadku kredytu zaciągniętego w celu finansowania prowadzonej działalności gospodarczej, w opinii Iwony Węgrzyn, wartość umorzonego kredytu będzie podlegała zaliczeniu do przychodów z tej działalności. Zastosowanie ma tu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT.

Oprócz umorzenia należności głównej kredytu bank umarza również narosłe odsetki od udzielonej pożyczki. Kwalifikacja podatkowa umorzonych odsetek od kredytu nie jest jednak jednoznaczna. Część organów podatkowych w wydawanych interpretacjach uważa, że również umorzone odsetki stanowią przychód dla pożyczkobiorcy.

4 DNI  zostały do rocznego rozliczenia PIT