Zasady ujmowania przychodów w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości ulegną zmianie. Rada MSR oraz amerykańska rada FASB opublikowały projekt nowych zasad w tym zakresie jako kolejny element planu ujednolicania międzynarodowych i amerykańskich standardów.

Marta Madejska, starszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, wskazuje, że projekt ma prowadzić do wydania nowego standardu, który zastąpi obowiązujący MSR 18 - Przychody i MSR 11 - Umowy o usługę budowlaną. Według projektu przychód będzie rozpoznawany przy zastosowaniu jednego modelu bazującego na kontrakcie. Zakłada on ujmowanie przychodu, gdy zobowiązanie kontraktowe netto (obowiązek wykonania świadczenia) ulegnie zmniejszeniu lub aktywa kontraktowe netto (tj. prawo do otrzymania płatności) ulegną zwiększeniu w wyniku wypełniania zobowiązań wynikających z kontraktu. Każdą umowę będzie więc trzeba rozłożyć na świadczenia składowe (przyrzeczenie przekazania składnika aktywów - towaru lub usługi).

- Przychód z każdego elementu będzie ujmowany w momencie przeniesienia kontroli nad przyrzeczonym aktywem - wyjaśnia ekspert.

Dodaje, że podział zobowiązania wykonania świadczeń na świadczenia składowe jest zbliżony do aktualnej koncepcji kontraktów wieloelementowych, ale jego zakres może być szerszy niż ten w dotychczasowej praktyce. Skutki zastosowania koncepcji przeniesienia kontroli będą najwyraźniej widoczne w przypadku umów, które według aktualnie obowiązujących standardów są rozliczane metodą stopnia zaawansowania prac. Przychód będzie wtedy ujmowany w momencie przeniesienia kontroli nad aktywem. Jeśli przekazanie kontroli ma miejsce w trakcie budowy (tzw. przekazanie ciągłe), ujmowanie przychodów będzie się odbywać podobnie jak dotychczas. W przeciwnym przypadku przychody będą odraczane do momentu przeniesienia na nabywcę kontroli nad budowanym aktywem.

- Poza tym zostanie wyeliminowana koncepcja przeniesienia ryzyka i korzyści - twierdzi Marta Madejska.

Inne stosowane obecnie kryteria, tj. akceptacja towaru czy warunki płatności, mogą jedynie pomóc w określeniu, kiedy następuje przekazanie kontroli. W nowym standardzie nie będzie wskazówek odnośnie do ujmowania kosztów, w związku z tym będzie konieczne odwołanie się do innych standardów (MSR 2, MSR 16 i MSR 38).