Sposób rozliczeń, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami zależy od momentu, w którym sprzedawana nieruchomość lub prawo zostały nabyte.

Ulga mieszkaniowa

Przepisy ustawy o PIT obowiązujące do końca 2006 roku przewidują możliwość skorzystania z pewnych ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z nimi wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, jeśli podatnik w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczy uzyskane w ten sposób pieniądze na inny cel mieszkaniowy. Cele, na które pieniądze mogą być przeznaczone, zawiera ustawa o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

Podatku nie zapłacą osoby, które w ciągu 14 dni od sprzedaży złożyły w urzędzie skarbowym oświadczenie, że przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na inne cele mieszkaniowe (tylko wymienione w ustawie o PIT). Wraz z oświadczeniem składają deklarację PIT-23.

Sytuacja się zmieni, gdy podatnik zadeklarowanych przy uldze mieszkaniowej środków nie wyda w ciągu dwóch lat. W takim przypadku podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie tych terminów wraz z odsetkami naliczanymi:

● od 14-dniowego terminu płatności do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

● począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację podatkową.