statystyki

Abolicja podatkowa: w ciągu dwóch lub sześciu miesięcy trzeba złożyć PIT-AZ

autor: Bogdan Świąder08.08.2008, 03:00

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z obowiązującej od środy abolicji, powinni złożyć wniosek o umorzenie lub zwrot podatku oraz oświadczenie o dochodach zagranicznych. Mają na to dwa lub sześć miesięcy.

Reklama


Reklama


Od ostatniej środy, 6 sierpnia, obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna. Umożliwia umorzenie lub zwrot podatku należnego od dochodów uzyskanych przez polskich podatników za granicą. Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894) dotyczy polskich podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym, w latach 2002-2007, podlegali tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskiwali w tym roku przychody za granicą.

Trzeba pamiętać, że dotyczy to podatników, którzy uzyskali przychody za granicą w państwach, z którymi łączy Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierająca metodę tzw. proporcjonalnego odliczenia. Abolicja podatkowa będzie też miała zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników z państw, z którymi Polska nie zawarła żadnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów uzyskiwanych w krajach i na terytoriach, które określone są w przepisach polskich jako tzw. raje podatkowe (np. Andora, Monako, Liechtenstein, Liberia).

Dochody z pracy

Abolicja podatkowa będzie miała zastosowanie do przychodów z pracy wykonywanej za granicą. Jednak nie dotyczy to tylko umów ze stosunku pracy, ale również innych dochodów. W konsekwencji abolicja będzie miała zastosowanie do dochodów z:

• wykonywanej pracy najemnej,

• działalności gospodarczej (np. samozatrudnienia),

• działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, umów menedżerskich, z wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich),

• z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi).

Umorzenie lub zwrot

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w ramach abolicji może:

• umorzyć zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, lub

• zwrócić kwotę - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (zwrot), lub

• umorzyć zaległość i dokonać zwrotu za dany rok podatkowy.

Umorzenie zaległości powoduje też umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość.

Zwrot z kolei obejmuje również wpłacone odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu (stosuje się to odpowiednio do opłaty prolongacyjnej).

Złożenie wniosku

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości oraz zwrot, podatnik musi złożyć wniosek sporządzony według ustalonego wzoru, który będzie oznaczony jako PIT-AZ.

Podatnik jest obowiązany dołączyć do wniosku:

• oświadczenie AZ-O, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów oraz zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty,

• zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek - w przypadku gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości.

W przypadku gdy podatnik złożył zeznanie podatkowe przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości z tytułu dochodów zagranicznych, nie będzie musiał załączać zeznania.

Obowiązujące terminy

Wniosek o zastosowanie abolicji podatkowej podatnicy muszą złożyć w odpowiednich terminach. Terminy obowiązują również organy podatkowe, które muszą wydać decyzję. Wniosek o zwrot podatku lub umorzenie zaległości trzeba złożyć w ciągu:

• dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gdy wniosek dotyczy 2002 roku,

• sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w innych przypadkach.

Ustawa weszła w życie 6 sierpnia, co oznacza, że w pierwszym przypadku termin upływa 6 października 2007, a w pozostałych 6 lutego 2009 r.

W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, decyzję, w której określa wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu. W przypadku wniosku dotyczącego roku 2002 decyzję wyda do 30 listopada 2008 r.

Przekazanie pieniędzy

Zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego następuje w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Trzeba pamiętać, że kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty na podstawie przekazu pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień:

• obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu,

• złożenia przekazu pocztowego,

• wypłacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika w kasie.

Kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, czyli 50 proc. odsetek za zwłokę, wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie.

Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Oprocentowanie przysługuje za okres:

• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na wydanie decyzji, do dnia wypłacenia kwoty zwrotu włącznie - w przypadku gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie,

• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, do dnia jej wypłacenia włącznie - w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie.

Oprocentowanie nie przysługuje, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczynił się podatnik lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

Kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe. W takim przypadku zwrot podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W sprawach zaliczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Darowanie kar

Brak konieczności zapłaty podatku od dochodów zagranicznych to nie wszystkie korzyści, które uzyskają podatnicy objęci abolicją. Zostaną im darowane nie tylko postępowania podatkowe, ale także egzekucyjne i karne skarbowe.

Wszczęte postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.

Nie podlega natomiast karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek) podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie. W przypadku gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, obędzie się bez kary pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Nie będą wykonane orzeczone prawomocnie, przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 6 sierpnia, niewykonane w całości lub w części kary za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe za czyn obejmujący przychody z pracy. Nie będą podlegać wykonaniu orzeczone prawomocnie, a nieuiszczone w całości lub części opłaty i koszty postępowania w sprawie o taki czyn.

W przypadku skazania za te przestępstwa skarbowe ulegają one zatarciu, a wpis o skazaniu usuwa się z Krajowego Rejestru Karnego. Z tego rejestru usuwa się również wpis o warunkowym umorzeniu postępowania o te przestępstwa.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o umorzenie lub zwrot kwot podatku należy złożyć w terminie:

• do 6 października 2008 r. (czyli 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) - gdy wniosek dotyczy roku 2002

• do 6 lutego 2009 r. (czyli 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) - gdy wniosek dotyczy innych lat

JAKICH PAŃSTW UE MOŻE DOTYCZYĆ WNIOSEK PIT-AZ

• Dania (dochód 2002-2007)

• Finlandia (dochód 2002-2007)

• Holandia (dochód 2002-2007)

• Belgia (dochód od 2005 roku)

• Austria (dochód od 2006 roku)

• Szwecja (dochód do 2005 roku)

• Wielka Brytania (dochód do 2006 roku)

NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

JAK OKREŚLIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

NA CZYM POLEGA PROPORCJONALNE ODLICZENIE

Jeżeli polski podatnik osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej poza Polską lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza Polską, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

Kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające z ustawy abolicyjnej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Podatnicy są obowiązani do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

Wniosek składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu złożenia wniosku. Przy wspólnym wniosku małżonków mających różne miejsce zamieszkania właściwym jest urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z nich.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • katarzyna(2009-02-19 12:13) Odpowiedz 00

  BOŻE !!! zagrzmij na znak protestu , zgadzam się z większością ,prawo powinno obowiązywać wszystkich jednakowo ,tak może być tylko unas .Mąż pracował płaciliśmy podwójnie a teraz termin b.mały nie pozwoli na odzyskanie , gdyż urzędy nie do końca wiedzą o co tak naprawdę chodzi . PARANOJA !!!

 • kasieak(2008-09-06 14:43) Odpowiedz 00

  w rezultacie wielu dociekan wychodzi, ze podatek musi zaplacic kazdy kto nie moze udowodnic, ze mieszka za granica z zamierem stalego pobytu czyli m.in. ma zone, dzieci, konto, dom/mieszkanie, zamieszkanie itd w Polce (oczywiscie jest tu wiele niescislosci glownie przez interpretacje zameldowanie=zamieszkanie). Ktos kto nie ma NIPu wcale nie jest zwolniony z tego obowiazku. W grudniu 2008 ma zniknac przepis o obowiazku meldunkowym.
  Przypominam, ze dla wlasnego interesu nalezy trzymac dokumenty o uzyskanym dochodzie (jest tam informacja o skladce) moga byc w przyszlosci podstawa do ubiegania sie o emeryture!!!
  Informacje na podstawie wlasnego doswiadczenia, juz po zaplaceniu, interpretacji i zwrocie. Powodzenia.

 • PIT 100000000000(2008-09-08 22:13) Odpowiedz 00

  Do ania

  droga Aniu,sama sobie odpowiedzialas na pyt.o co tu chodzi?a chodzi o kase,twoj cytat"moze panii przyslug.abolicja ,a moze nie"i wszystko w temacie,to US bedzie decydowal o twoim byc albo nie byc.nie ma sie czym podniecac,poczytaj artykul na stronach GP "lepiej sie nie zglosic niz sie spoznic"(czy jakos tak)tam jest esensja tego tworu prawnego,pozdro z wyspy;)

 • xyz(2008-09-08 13:25) Odpowiedz 00

  Ja mam pytanie - w artykule wyczytalem ze mozna ubiegac sie o zwrot czesci podatku od 2006roku - dotyczy Austri. A co z latami wczesnieszymi? mam na mysli 2004 i 2005? W 2004 roku tez musialem sporo doplacic!

 • Bizonek(2008-09-08 13:22) Odpowiedz 00

  Kasieak - za 2007 rok mozna odliczyc diety za caly rok.

 • Bizonek(2008-09-08 12:34) Odpowiedz 00

  Ustawa Superr - Ci co zaplacili podatek w przeszlosci znowu sa kopani!. Dostana zwrot ale tylko czesci zaplaconego podatku. Natomiast Ci co wcale nie zaplaci - umarza im sie calosc. Nooo sprawiedliwosc na calego!!!

 • kasieak(2008-09-06 14:57) Odpowiedz 00

  W UK nie mozna otrzymac extra zaswiadczenia, o tym, ze sie bylo rezydentem podatkowym w latach 2002-2005. Jest nim kazdy kto uzyska taki status, czyli krotko: pracowal i placil podatki w UK oraz nie przebywal dluzej niz 128 dni zagranica! HMRC (i slusznie) nie widzi potrzeby wystawiania takiego dokumentu. Jesli bedziemy sie nadal upierac to poprosi nas o okazanie wezwania z Pl (od konkretnego urzedu) o potrzebie uzyskania takiego dokumentu (a nie na podstawie jakiegos rozporzadzenia).

 • kasieak(2008-09-06 14:33) Odpowiedz 00

  aha, czyli standard, nic nie wiadomo i nadal laczy sie zameldowanie z zamieszkaniem (artykul: zeznanie skladmy w miejscu zamieszkania, a przeciez to zameldowanie decyduje o US). Kilka uwag o rozliczeniu:
  1. rozliczenie od stycznia do stycznia,nie ma odstepstw
  2. dochod miesieczny/tyg., musi przeliczony na pln w dniu wplywu na nasze konto (po kursie waluty wedlug NBP na dany dzien)
  3. w US sklada sie tylko zeznie, dokumenty zas trzeba dopiero przedst. w razie kontroli US
  5. kwote do zaplaty pomniejszamy o podatek juz zaplacony zagranica
  6. odliczyc mozna diety (tylko za 30 dni w skali calego roku) oraz koszt uzyskania przychodu (tj za dojazd), minus kwota wolna od podatku, nie mozna odliczyc skladek!
  Kazdy kto czyje sie pokrzywdzony moze odwolac sie do ministra z prosba o interpereacje swojej sytuacji. Najpierw jednak musi zaplacic co trzeba w US.

 • ladym(2008-09-05 13:45) Odpowiedz 00

  wiec teraz pojawia sie moje pytanie czynie lepiej ubiegac sie o status rezydenta podatkowego US? nic mnie nie kosztuje i panswo polskie nie moze juz sie mnie czepiac...

 • tomn(2008-09-12 17:54) Odpowiedz 00

  i jeszcze jedno putanko . co jesli brakuje mi kilka paysleapow?

 • arnold(2008-09-02 12:30) Odpowiedz 00

  Jak mozna mowic o abolicji skoro mowa jest o terminach skladania zeznan podatkowych o karach i szykanach.Zyjemy w kraju w ktorym jeden czlowiek a nawet rodzina nic nie znaczy.Jeden dostaje milion dolarow ktorych nie rozlicza a drugiego gnebi sie za to ze wyjechal za granice zeby zaplacic za czynsz i godne zycie swojej rodziny.

 • Alina(2008-09-13 17:05) Odpowiedz 00

  Byłam uczciwą obywatelką i grzecznie zapłaciłam podatek za wszystkie lata pracy za granicą.Poszłam do US po formularze o zwrot nadpłaconego podatku,ale Pani urzędniczka powiedziała,że prywatnie radzi "nie ruszać tej sprawy",bo mogą być tylko problemy w przyszłości!!Jestem zszokowana i już nic nie rozumiem?jest ustawa abolicyjna?czy to Panie urzędniczki decydują komu i ile zwrócić nadpłatę?
  A już się cieszyłam i policzyłam ile to dostanę kasy!Ale jak się okazuje przysłowia są mądrością narodów:kto naprzód liczy - dwa razy liczy"

 • monika(2008-08-31 14:53) Odpowiedz 00

  Ja to rozumiem tak, że jeśli sie nie posiada w Polsce najbliższej rodziny(żona, mąż, dzieci), nie posiada sie tam żadnych udokumentowanych dochodów(najem domu, dzierżawa, biznes itp.) oraz gdy większość czasu przebywa sie zagranicą czyli jak napisali do 183 dni podatkowych w Polsce resztę poza nią, tych osób NIE DOTYCZY WOGÓLE jakikolwiek PODATEK w Polsce ponieważ ich miejsce zamieszkania jest gdzie indziej. jeśli sie mylę proszę o sprostowanie.

 • twimpiks(2008-08-29 14:33) Odpowiedz 00

  Nauczcie się czytać, według powyższego artykułu, chodzi o umożenie całkowitej zaległosci podatkowej a nie jej czesci. 'Brak konieczności zapłaty podatku od dochodów zagranicznych '

 • bo(2008-08-28 14:37) Odpowiedz 00

  Im więcej szukam informacji na temat abolicji tym mniej rozumie:( a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze - pieniądze ludzi ciężko pracujących za granicą, płacących tam podatki, na których US chce położyć łapę!! Najlepiej będzie więc nie pokazywać polskim urzędnikom, że się gdziekolwiek poza naszym krajem pracowało, bo prędzej czy później skarbówka upomni się o "swoje"
  Wszystko jest tak nieprecyzyjnie opisane, że daje ogromne pole manewru przy interpretacji , a urzędnicy na pewno będą interpretować wg swoich interesów a nie naszych

 • marecki(2008-08-28 14:00) Odpowiedz 00

  Witam, jaki jest aktualny termin przedawnienia zobowiazań podatkowych? Czy jest to 5 czy 10 lat i jak jest liczony? Pytam bo może nie ma potrzeby składać zeznania za 2002 rok. Nie ufam Skarbówce, Państwo nie rezygnuje dobrowolnie z ćwierć miliarda złotych...

 • marecki(2008-08-28 14:05) Odpowiedz 00

  Dodatkowo o abolicji, jak ktoś wyżej już wspomniał, "organ podatkowy w ramach abolicji MOŻE umorzyć zaległość podatkową" Czyli może ale nie musi. ŚMIESZNE...To na potwierdzenie mojej poprzedniej tezy.

 • elszira(2008-09-11 21:52) Odpowiedz 00

  a propos diet , ... można odliczyć 30 % diety za każdy dzień pobytu , pomniejszone o dni urlopu, w razie kontroli będziesz mieć kłopoty, za urlop dieta nie przysługuje.

 • tomn(2008-09-12 17:52) Odpowiedz 00

  do kasieak - czy orientujesz sie lub ktokolwiek inny jak sie ma sprawa z odsetkami z konta na ktore wplywala wyplata?w moim wypadku byly to groszowe sprawy [niecale 2 funty rocznie]z tego co wiem z tych odsetek musze zaplacic zryczaltowany 19proc. podatek .moje pytanie brzmi : czy US nie dolozy mi odsetek karnych za to ze nie rozliczylem sie z tych odsetek w ustawowym terminie? z tresci ustawy i z inormacji ktoe uzyskalem abolicja nie obejmuje tych odsetek z konta. Prosze o wyjasnienie kogos w temacie.

 • Pavo(2008-08-28 13:16) Odpowiedz 00

  Zwróćcie uwagę że chodzi tu o osobę która zamieszkuje na terenie RP. Miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania, czyli przebwając więcej niż 183 dni w roku podatkowym poza granicami kraju nie widzę sensu składania wniosku.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama