PAWEŁ NAJGEBAUER

prawnik, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio LEX)

Nie

Kwoty wydatkowane na zakup herbaty, ciastek, kawy itp. zużywanych następnie przy podejmowaniu kontrahentów (naukowców z innych ośrodków badawczych, z którymi łączą podatnika umowy naukowe) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Nabyte na potrzeby firmy kawa, herbata, ciastka, itp są często wykorzystywane w różny sposób. Mogą one być wykorzystywane na potrzeby pracowników lub też służą do poczęstunku kontrahentów przyjeżdżających do firmy. Powstaje pytanie, czy ponoszone na zakup tych produktów wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności firmy. Odpowiedź tkwi w charakterze danego wydatku. Z przedstawionego pytania wynika, że zakupione produkty żywnościowe są zużywane zarówno na potrzeby naukowców współpracujących z instytutem przy realizacji umów naukowych oraz naukowców z instytutów, z którymi podpisane są umowy naukowe.

Począwszy od 1 stycznia 2007 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Według Słownika języka polskiego pojęcie reprezentacja oznacza okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Według definicji utrwalonej w orzecznictwie - reprezentacja to wszelkie działania polegające na stwarzaniu i utrwalaniu dobrego wizerunku firmy. W związku z powyższym do wydatków poniesionych na reprezentację zalicza się m.in. koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów zagranicznych oraz koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, poczęstunkiem gości podatnika oraz zakupem kwiatów w celu wręczenia gościom kawy, herbaty, alkoholu w celu podejmowania kontrahentów, upominków dla kontrahentów, nagród rzeczowych w celu reprezentacji.

Z powyższego wynika, że zakup produktów spożywczych, które są następnie zużywane na potrzeby naukowców z instytutów badawczych, z którymi instytut ma podpisane umowy naukowe, są typowymi wydatkami mieszczącymi się w definicji reprezentacji. Należy pamiętać, że reprezentacja ma na celu nie tylko kształtowanie pozytywnego obrazu firmy w oczach obecnych i potencjalnych kontrahentów podatnika, ale przede wszystkim jest to tworzenie i utrwalanie dobrego wizerunku firmy poprzez działania skierowane na zewnątrz.

Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja w przypadku zużywania wyżej wymienionych produktów na potrzeby tych osób, które współpracują z podatnikiem przy realizacji umów naukowych.

W tym wypadku powyższe wydatki mają związek nie z reprezentacją podatnika na zewnątrz, lecz są one związane z realizacją umów naukowych, którymi jest związany instytut, z którym współpracują wspomniane w pytaniu osoby. Do powyższych wydatków ma zastosowanie ogólna zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. O ile więc podatnik potrafiłby wskazać związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem na zakup produktów spożywczych a uzyskanym przychodem oraz powyższy wydatek zostałby udokumentowany, to stanowiłby on koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).