Podatnicy, których dzieci w 2008 roku wstąpiły w związek małżeński, zachowali prawo do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym ulgi prorodzinnej. Co więcej, mogą odpisać od podatku całą kwotę ulgi w wysokości 1173,70 zł. Z preferencji nie skorzystają natomiast rodzice dzieci, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały ubiegły rok.

Podstawowym wymogiem uprawniającym do odliczenia ulgi prorodzinnej za 2008 rok jest wychowywanie dziecka w roku podatkowym. Warunek ten nie musiał być jednak spełniony przez cały rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że wstąpienie dziecka w związek małżeński w trakcie roku nie pozbawiło rodzica prawa do skorzystania z ulgi, gdyż warunek wychowywania dziecka (pozostawania jedną rodziną) był w takiej sytuacji spełniony przez część roku podatkowego. Trzeba oczywiście pamiętać, że rodzic ulgę odliczy, pod warunkiem że dziecko spełnia wszystkie pozostałe warunki do objęcia ulgą.

Przypomnijmy, że ulga w przypadku pełnoletnich dzieci przysługuje do ukończenia 25 lat, jeżeli się uczą i nie uzyskały dochodów powyżej ustawowego limitu. W rozliczeniu za 2008 rok wynosi on 3088,68 zł i obejmuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody ze zbycia papierów wartościowych.

Podkreślić należy, że zeznania za 2008 rok są ostatnią okazją do odliczenia całej ulgi na dziecko, które wzięło ślub w trakcie roku podatkowego. Począwszy od rozliczeń za 2009 rok, rodzic odliczy w takiej sytuacji tylko części ulgi. W takim wypadku będzie można odliczyć ulgę tylko za miesiące, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską.