Małym podatnikiem na potrzeby podatku dochodowego będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodu sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. W świetle obowiązujących przepisów status małego podatnika traci się po przekroczeniu limitu 800 tys. euro. Mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność w latach 2009-2010 będą mogli korzystać z przyspieszonej amortyzacji w wyniku jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 tys. euro. Obecnie limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 tys. euro. Zmiany te zawarte w rządowej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych mają wesprzeć w dobie kryzysu małych przedsiębiorców. Senat przyjął nowelizację bez poprawek.

Dla podatników rozpoczynających działalność w 2008 roku podwyższony do 100 tys. euro limit w ramach przyspieszonej amortyzacji będzie przysługiwał w roku następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, tj. w 2009 roku. Podwyższenie limitu jednorazowego odpisu amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. spowoduje zmniejszenie wpływów z PIT o 108 mln zł (w przypadku CIT - 98 mln zł).

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych. Nowe rozwiązania przewidują, że podatnicy będą mogli rozliczyć podatkowo koszty prac rozwojowych na trzy sposoby. Po pierwsze, w miesiącu, w którym takie koszty zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Po drugie, jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone. Po trzecie, przez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

Ustawa trafi teraz do prezydenta. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ważne!

Drobni przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika w podatku dochodowym mogą korzystać z przyspieszonej amortyzacji oraz opłacać zaliczki na podatek raz na kwartał