Piotr Kwaśny

doradca podatkowy, starszy konsultant, Accreo Taxand

Tak

Standardowa stawka amortyzacji dla lokali i budynków mieszkalnych wynosi 1,5 proc., ale może być ona ustalana indywidualnie, gdy nakłady na ulepszenie lokali i budynków wyniosą przynajmniej 30 proc.

Stawka 2,5 proc. dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych i ma zastosowanie do większości budynków i lokali, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Często lokale te stanowią element budynków mieszkalnych, jednak są z nich na tyle wyodrębnione, że są oddzielnie sklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych. W takich przypadkach lokale te należy uznać za lokale niemieszkalne (klasyfikowane wg KŚT symbolem 121) podlegające amortyzacji wg stawki 2,5 proc. Natomiast, jeśli podatnik będzie wykorzystywał zwykłe mieszkanie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, podatkowa stawka amortyzacji, jaką będzie uprawniony zastosować, wynosi 1,5 proc. (lokale takie klasyfikuje się symbolem KŚT 122).

Standardowa stawka amortyzacji dla lokali i budynków niemieszkalnych wynosi 2,5 proc., zaś dla mieszkalnych tylko 1,5 proc. W efekcie oznacza to, że podstawowy okres amortyzacji lokali trwa 40 lat. Dla budynków oraz lokali mieszkalnych możliwe jest skrócenie okresu amortyzacji nawet do dziesięciu lat. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość efektywnego podwyższenia stawki amortyzacji ponad czterokrotnie - ze standardowych 2,5 proc. do 10 proc. (ponad sześciokrotnie w przypadku lokali i budynków mieszkalnych).

Porównanie amortyzacji nowego i ulepszonego lokalu mieszkalnego można przedstawić na następującym przykładzie. W przypadku zakupu lokalu za 500 tys. zł wysokość odpisów amortyzacyjnych wynosić będzie jedynie 7500 zł rocznie (1,5 proc. x 500 000 zł). Natomiast, jeśli zdecydujemy się ponieść na nie nakłady na ulepszenie w wysokości 30 proc., wówczas wartość lokalu wynosić będzie 650 tys. zł, a przyspieszona metoda amortyzacji pozwoli na dokonywanie odpisów w wysokości 65 tys. zł rocznie (10 proc. x 650 000 zł).

Ponadto warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2007 r. w przypadku inwestowania w lokale użytkowe przepisy podatkowe wprowadziły nowe zasady amortyzacji, zgodnie z którymi okres ich amortyzacji wynosi 40 lat, może być pomniejszony o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich pierwszego oddania do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji przez podatnika (przy czym efektywny okres amortyzacji nie może być krótszy niż dziesięć lat. W konsekwencji sytuacja podatników nabywających lokale niemieszkalne może w najlepszym przypadku być taka, jak podatników nabywających lokale mieszkalne wykorzystywane dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (które spełniają warunki do przyspieszonej amortyzacji).

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22j ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).