Nie

Z możliwości amortyzacji uproszczonej korzystają tylko lokale i budynki mieszkalne, a nie lokale użytkowe czy inne budowle. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł. Przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Garaż, który stanowi oddzielny od domu mieszkalnego obiekt, nie może być kwalifikowany jako lokal mieszkalny. Ewentualnie z taką możliwością byśmy mieli do czynienia, gdyby garaż stanowił integralną część domu mieszkalnego.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 22g ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).