INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2386) wypowiedziało się w sprawie dokumentowania przychodów w przypadku postępowania podat- kowego dotyczącego nieujawnionych źródeł przychodów. Ministerstwo wyjaśniło, że kryteriami oceny w toku takiego postępowania są zarówno ponoszone przez podatnika faktyczne wydatki, jak i wartość zgromadzonego mienia.

Przez wydatki, których podatnik dokonuje, należy rozumieć wydatki, które faktycznie poniósł, natomiast mieniem jest własność i inne prawa majątkowe pochodzące z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Wydatki ustalane są na podstawie rzeczywistych kwot poniesionych przez podatnika. Podatnik, chcąc udokumentować przychody na pokrycie poniesionych w roku podatkowym wydatków oraz wartości zgromadzonego mienia, ma obowiązek wskazać przychody opodatkowane lub wolne od opodatkowania zarówno z danego roku, jak i lat poprzednich (ciężar dowodzenia).

Jak wskazało MF, wyjaśnienia podatnika stanowią dowód w postępowaniu, podlegają jednak ocenie organu podatkowego. Ich wartość dowodowa zależy od tego, czy są prawdopodobne i właściwie udokumentowane. Podatnik musi także pamiętać, że to na nim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu w prawie nieujawnionych źródeł przychodów, co oznacza że to on powinien dowieść, że poczynione przez niego wydatki pochodzą z opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania źródeł przychodów. Dowodami takimi będą niewątpliwie zawarte umowy o udzielonym kredycie bankowym, umowy pożyczki, prawomocne orzeczenia sądu stwierdzające nabycie spadku, a także złożone w obowiązującej formie oświadczenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny.

75 proc. wynosi stawka podatku z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach