Mówiąc o sprzedaży udziałów, należy skupić się na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż udziałów takiej firmy może nastąpić dopiero po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przy sprzedaży powstaje obowiązek uiszczenia taksy notarialnej (w praktyce negocjowanej) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. wartości zbywanego udziału.

Zgodnie z art. 4 ustawy o PCC obowiązek zapłacenia takiego podatku ciąży na kupującym.

Jeśli zgodnie z umową spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, wtedy umowa spółki może również dopuścić zbycie części udziału. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł. Istotne jest, iż sprzedaż części udziału o wartości niższej niż 50 zł skutkuje nieważnością dokonanej umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 180 k.s.h. zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W związku z powyższym zawierający umowę powinni złożyć podpisy w obecności notariusza.

Za datę zawarcia umowy przyjmuję się datę poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza.

Ponadto, zgodnie z art. 182 k.s.h., zbycie udziałów może być uzależnione od uzyskania zgody spółki lub też być w inny sposób ograniczone.

Ważną czynnością w przypadku zbycia udziałów jest powiadomienie o tym fakcie spółki. O przejściu udziału, jego części na inną osobę zainteresowany zawiadamia spółkę, przedstawiając dowód przejęcia.

Ważne!

W przypadku np. spółki jawnej nie może być mowy o zbyciu czy też nabyciu udziałów, ze względu na to, iż jest to spółka osobowa. Wspólnikowi spółki jawnej nie przysługuje żaden udział w majątku spółki, dlatego nie jest on tym bardziej uprawniony do rozporządzania nim. Prawami, które mogą być przeniesione na inną osobę w takiej spółce, są np. prawo do oznaczonej części zysku czy odsetek. Nabywca tych uprawnień nie staje się jednak wspólnikiem tej spółki