PORADA

Firma na koncie zobowiązań wykazuje dwa salda: (Wn) 400 zł oraz (Ma) 5 tys. zł. Księgowa nie wie, jak powinna ująć w bilansie wartość 400 zł, która stanowi kwotę wpłaconą na poczet zakupu. Katarzyna Szaruga, biegły rewident, dyrektor departamentu audytu z Europejskiego Centrum Audytu, wyjaśnia, że kwota wpłacona na poczet zakupu stanowi zaliczkę. Jeżeli więc saldo Wn dotyczy kwoty wpłaconej na poczet zakupu środków trwałych lub robót bądź usług związanych z budową lub ulepszeniem środków trwałych, to należy zaprezentować je w pozycji bilansowej: zaliczki na środki trwałe w budowie. Jeśli kwota wpłacona została na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych, należy saldo wykazać w pozycji: zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

- W sytuacji, gdy zadatek dotyczy zakupu towarów i materiałów oraz usług niezwiązanych ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, wykazujemy go w bilansie w pozycji aktywów: zaliczki na poczet dostaw - twierdzi nasza ekspert.

Katarzyna Szaruga podkreśla również, że zaliczki wymagają udokumentowania wystawioną przez dostawcę krajowego fakturą VAT.

Zaliczki wykazujemy w wartości nominalnej.